Vårt företag

Ecolux förser miljöer där människor arbetar, med belysningslösningar och armaturer som ger ett så bra ljus att det ökar välbefinnandet och prestationsförmågan. Företagets huvudkontor och montageanläggning ligger i Åstorp strax utanför Helsingborg. Lösningar och produkter marknadsförs genom en rikstäckande försäljningsorganisation.

Mission
Att öka förståelsen för belysningens betydelse för en god arbetsmiljö.

Vision
Att vara det naturliga valet för dem som kräver en god ljusmiljö.

Affärsidé
Att utveckla och leverera innovativa användarvänliga och energieffektiva belysningslösningar.

Kvalitetspolicy
För att vara det naturliga valet för dem som kräver god ljusmiljö bygger vi vårt kvalitetsarbete, för ökad kundnytta, på nedanstående värderingar:

Kundorientering
Våra kunders uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar skall vara vägledande i vårt dagliga arbete.

Engagerat ledarskap
Genom ledningens aktiva och synliga engagemang skapas en företagskultur som sätter våra kunder i främsta rummet.

Långsiktighet
Våra mål att nå ökad produktivitet, bättre miljö, nöjdare kunder och varaktig lönsamhet sker genom långsiktiga strategier samt ständiga förbättringar.

Processorientering
Genom processorientering förbättrar vi arbetsflöden och organisation, vilket lägger grunden till en kundorienterad verksamhetsutveckling.

Samverkan
Samverkan ser vi som ytterst viktig för att kombinera många kompetenser såväl hos medarbetare som hos kunder, leverantörer, partners och ägare.

Kvalitetsmål
S-märkning, CE-märkning, funktionskontroll och interna kvalitetsprocesser (Ecolux kvalitetsplan).

Miljöpolicy
Vår verksamhet skall bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön för att bidra i arbetet mot en långsiktigt hållbar utveckling och ett samhälle som fungerar enligt kretsloppsprincipen.
All energi- och resursanvändning skall göras så effektiv som möjligt.

Detta innebär:
att slutprodukten skall ha en så liten miljöpåverkan som möjligt.

att vi vid materialval och val av ingående komponenter och detaljer, alltid göra detta i överensstämmelse med vår miljöpolicy.

att använda material som kan återvinnas.

att vi även ställer samma krav på våra underleverantörer av ingående komponenter och detaljer att följa denna miljöpolicy.

att tillse att våra produkter inte innehåller några miljöfarliga ämnen.

Samhällsansvar
Alla medarbetare inom vår organisation skall känna ett samhällsansvar som sträcker sig längre än lagar och förordningar. Vi ser därför våra processer, varor och tjänster som delar i en större helhet och vi medverkar aktivt till förbättringar i både samhälle och miljö.

Som exempel på detta arbetar vi i enlighet med:
FTI (Förpacknings & Tidnings Insamlingen) (emballageåtervinning)
Naturvårdsverket, förordning om (NiCd) batterier (1997:645)
El-Kretsen, samverkan mellan kommuner och producenter för omhändertagande av elektriskt och elektroniskt avfall.

Integritetspolicy
Ecolux AB, organisationsnummer 556187-4214, vill med denna integritetspolicy tydliggöra hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med de regler som vid var tid gäller för sådan personuppgiftsbehandling.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Ecolux har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

För mer information, tryck HÄR